วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ปี 2563 อาทิเช่น นโยบายการกำกับดูแลที่ดี ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจระบบใหม่ 5 ด้าน แผนแม่บทบริหารจัดการ 5 ด้านตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ