ข่าวรับสมัครงาน
JOB NEWS

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)
*กรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้*
– ดาวน์โหลด Acrobat Reader DC เวอร์ชั่นล่าสุด 
– ดาวน์โหลดฟ้อนท์สำหรับพิมพ์ไทยในโปรแกรม Acrobat Reader DC ที่นี้

2.กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน พร้อมจัดส่งมาที่ Email : human1@fishmarket.co.th

หมายเหตุ:

– การสมัครงานจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อองค์การสะพานปลาได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

– องค์การสะพานปลาจะนำข้อมูลการสมัครงานรวมถึงเอกสารแนบในการสมัครงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงานและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เท่านั้น

– องค์การสะพานปลาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สมัครเว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือบคุคลตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
————————————————————————————————————————-