ชื่อ – สกุล : นายฆนัท ครุธกูล
อายุ : 45 ปี
ตำแหน่งในกรรมการ : กรรมการ
วันที่ได้รับตำแหน่ง : –
ตำแหน่งปัจจุบัน : –

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้ความชำนาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์ทางาน
เจ้าหน้าที่แพทย์ประจำสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี