ส่งเสริมการประมง | fisheries promote

การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

By |2019-01-10T13:16:11+07:00ธันวาคม 24th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมการประมง|

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ จ.สมุทรสาคร ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  โดยมี  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และเจ้าของธุรกิจต่อเนื่อง จำนวน 100 คน ทั้งนี้มีนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพประมงให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมงและความจำเป็นในการพัฒนาสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ   นอกจากนี้ได้จัดเวทีเสวนา “ประมงไทยได้อะไร จากมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาท่าเทียบเรือและสินค้าประมง” และ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง เพิ่มช่องทางตลาดอย่างไร” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าประมงให้กับชาวประมง ในการอบรมครั้งนี้ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การสะพานปลา ภายใต้ “บริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top