สหภาพ | labour union

เปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี”

By |2019-01-11T11:03:33+07:00ธันวาคม 21st, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 21 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี” โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสาหกิจองค์การสะพานปลา ชั้น 2  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม     มีความเข้าใจ  ทักษะ  ปฏิภาณไหวพริบ  ในการปฏิบัติตน เพื่อรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่สำนักงานและในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเสริมสร้างหลักการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงาน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและการสูญเสียในอุบัติภัย  จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย แนวทางป้องกันอัคคีภัย     ภัยพิบัติ  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฎิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ  มาเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมวันนี้จึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  [...]

ยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง

By |2019-01-10T13:56:42+07:00ธันวาคม 14th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลา  โดยนายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมคณะฯ  เยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง เมืองน่าอยู่ของโลก สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย - ลาว  ชมธรรมชาติเย็นฉ่ำริมฝั่งโขง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง  จังหวัดหนองคาย

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top