องค์การสะพานปลา

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป / เรื่องราวร้องทุกข์

149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 อัตโนมัติ

โทรสาร 0-2212-5899

Email : contact@fishmarket.co.th

เบอร์โทรศัพท์องค์การสะพานปลา

0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ

Website: http://www.fishmarket.co.th

Facebook: องค์การสะพานปลา (@FMOonthemove)

หน่วยงาน     เบอร์ต่อ
สำนักงานอำนวยการ 7110
แผนกประชาสัมพันธ์ 7101
งานเลขานุการ 7112
แผนกสารบรรณ 7113
สำนักงานตรวจสอบภายใน 6120
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 8121
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 5301
สำนักงานปฏิบัติการ1 5301
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ2 5302
สำนักงานปฏิบัติการ2 5320
สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 5311-5312
หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 5313
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 1505
สำนักงานบัญชี 1550
สำนักงานการเงิน/งบประมาณ 1561
แผนกรับ-จ่ายเงิน 1562
สำนักงานบริหารหนี้ 1570
สำนักงานบริหารการพัสดุ 1580
ที่อยู่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ติดต่อ
องค์การสะพานปลา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-7300  เบอร์โทรสาร 0-2212-5899
อีเมล์ contact@fishmarket.co.th
สะพานปลากรุงเทพ เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง  58 แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-4394,0-2211-0307  เบอร์โทรสาร 0-2212-4690
อีเมล์ bangkok@fmo.mail.go.th
สะพานปลาสมุทรสาคร เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3442-2803,0-3441-1677  เบอร์โทรสาร 0-3482-0320&
อีเมล์ samutsakhon@fmo.mail.go.th
สะพานปลาสมุทรปราการ เลขที่ 340 หมู่ที่  6  ถนนท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2173-9046,0-2173-9047  เบอร์โทรสาร 0-2173-9051
อีเมล์ samutphakran@fmo.mail.go.th
สะพานปลานครศรีธรรมราช เลขที่ 341 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7544-4033-4
ท่าเทียบเรือประมงระนอง เลขที่ 90 หมู่ 1ถนนสะพานปลา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077-816224
เบอร์โทรสาร  077-816223
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ถนนชมสินธุ์  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3251-1178
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา2 (ท่าสะอ้าน) เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7432-4853-4, โทรสาร 0-7432-4856
ท่าเทียบเรือประมงตราด เลขที่ 426-427 หมู่ 8 ถนนชลประทาน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3951-1176
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี เลขที่  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบลตลาดล่าง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7727-2545 โทรสาร 077-272656
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี หมู่ 8  ถนนนาเกลือ ตำบลบานา  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7341-4112, 0-7341-4114 โทรสาร 0-7341-4115
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ 2/6 หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7661-4151-54, โทรศัพท์และโทรสาร 0-7661-4151
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7472-5229
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เลขที่  400  หมู่ที่  8  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 0-7725-1122,0-7725-1066
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขที่ 300 ถนนตากใบ  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7352-2162