CG-CSR
ทิศทางนโยบายขององค์กรโดยคณะกรรมการ
ทิศทางนโยบายผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
เกาะติดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กฎบัตรพิจารณาค่าตอบแทน