1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ในปีงบประมาณ 2558 องค์การสะพานปลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 86.76 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประง 4 แห่ง คือ

1.1 สะพานปลากรุงเทพ

1.2 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร

1.3 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

1.4 ท่าเทียบเรือประมงระนอง

2.นโยบายด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)

องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขนถ่ายที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ขององค์การสะพานปลา

โดยสุ่มตรวจสารฟอร์มาลินที่มีอาจมีการลักลอบใช้ในการรักษาความสดของสินค้าสัตว์น้ำ โดยใช้ชุดตรวจสอบขององค์การเภสัชกรรม

3.การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU

องค์การสะพานปลาได้บูรณาการร่วมกับกรมประมง ในการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น จากสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการ ดังนี้

3.1 การจัดทำเอกสาร MCPD ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง

3.2 องค์การสะพานปลาจัดทำ Application เพื่อจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเรือประมง ได้แก่ ชื่อเรือประมง ทะเบียนเรือ อาชญาบัตร แรงงานประมง ณ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ขององค์การสะพานปลา โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกับกรมประมง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป

4.การปรับปรุงกฎหมาย

ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์การสะพานปลาและทันสมัยสอดรับกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอยู่ในการดำเนินการของกรมประมง โดยองค์การสะพานปลามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ในคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้น

5.รัฐวิสาหกิจทำการตรวจสอบ วิเคราะห์สถานะและประเมินทรัพย์สิน (Due Diligent) พร้อมทำแผนฟื้นฟูหากมีความจำเป็น

องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพย์สินปี 2559-2561 เพื่อทำการวิเคราะห์สถานะทรัพย์สิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่

โดยเฉพาะในส่วนของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ