ข้อมูลผู้บริหาร

นายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

กรรมการ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวี

กรรมการ

นายประยูร ดำรงชิตานนท์

กรรมการ

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการ