ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1

By |2019-01-10T11:32:25+07:00ธันวาคม 28th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 28 ธันวาคม  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา ได้แก่ แผนงาน/ โครงการ  ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง การเพิ่มรายได้ในกิจการประมง การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงกิจกรรม และกรอบระยะเวลาของโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน ปี 2562 ของบ.ทริสคอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รายงานผลการฝึกอบรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา 904

By |2019-01-10T11:48:34+07:00ธันวาคม 27th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา อนุญาตให้ น.ส.ณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ น.ส.พัชรียา สุตา เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3  องค์การสะพานปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารายงานตัว รายงานผลการฝึกอบรม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา 904  ในการอบรมหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ต่อ ซึ่งผู้อำนวยการยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61  ต่อไป ดังนี้    ยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการเป็นวิทยากรบรรยายและการเข้าร่วมการทำการบรรยายของจิตอาสา    ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานในงานจิตอาสาทุกประเภทอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของหน่วยงาน    ให้รักษาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมและต่อยอด ขยายผล บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม [...]

ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

By |2019-01-10T11:42:16+07:00ธันวาคม 26th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะทำงานด้านประเมินผล (อสป.) ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ  ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะนำมาใช้ประเมินผลการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจ ในปี 2563 โดยให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6)การบริหารทุนมนุษย์ 7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 8) ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

By |2019-01-10T13:16:11+07:00ธันวาคม 24th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมการประมง|

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ จ.สมุทรสาคร ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  โดยมี  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และเจ้าของธุรกิจต่อเนื่อง จำนวน 100 คน ทั้งนี้มีนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพประมงให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมงและความจำเป็นในการพัฒนาสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ   นอกจากนี้ได้จัดเวทีเสวนา “ประมงไทยได้อะไร จากมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาท่าเทียบเรือและสินค้าประมง” และ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง เพิ่มช่องทางตลาดอย่างไร” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าประมงให้กับชาวประมง ในการอบรมครั้งนี้ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การสะพานปลา ภายใต้ “บริการซื่อตรง ประมงถูกกฎหมาย แพปลาถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” [...]

เปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี”

By |2019-01-11T11:03:33+07:00ธันวาคม 21st, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 21 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี” โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสาหกิจองค์การสะพานปลา ชั้น 2  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม     มีความเข้าใจ  ทักษะ  ปฏิภาณไหวพริบ  ในการปฏิบัติตน เพื่อรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่สำนักงานและในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเสริมสร้างหลักการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงาน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและการสูญเสียในอุบัติภัย  จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย แนวทางป้องกันอัคคีภัย     ภัยพิบัติ  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฎิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ  มาเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมวันนี้จึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  [...]

การฝึกอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

By |2019-01-10T13:37:43+07:00ธันวาคม 20th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 20 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิด ”การฝึกอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”  โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 38 คน  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561    ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เขตสาทร  กรุงเทพ   การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  โดยสามารถเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธี  รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลให้ดียิ่งขั้น พร้อมทั้ง ให้หน่วยงานได้มีเว็ปไซด์สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.   มนวิภา วงรุจิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    มาเป็นวิทยากร การบรรยายในหัวข้อ “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” และนายสหรัฐ [...]

ประชุมหารือ เรื่อง “การกำจัดขยะทะเล”

By |2019-01-11T13:52:38+07:00ธันวาคม 19th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

นที่ 19 ธันวาคม 2561 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง  ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ร่วมประชุมหารือ เรื่อง “การกำจัดขยะทะเล” ซึ่งมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน โดยภาคีสมาชิกร่วมประชุมหลากหลายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา ซึ่งในที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า ผลการดำเนินการในส่วนของหน่วยงานขององค์การสะพานปลาในการกำจัดขยะ ลดปริมาณขยะ วัสดุพลาสติกและปริมาณโฟม ในพื้นที่ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทุกแห่ง  การกำจัดขยะทะเล นับเป็นหนึ่งในโครงการขององค์การสะพานปลาที่ได้มอบหมายให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยได้ดำเนินการ “โครงการสะพานปลารวมใจ จิตอาสา กำจัดขยะทะเล” ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปีงบประมาณ 2562

ยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง

By |2019-01-10T13:56:42+07:00ธันวาคม 14th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลา  โดยนายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมคณะฯ  เยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง เมืองน่าอยู่ของโลก สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย - ลาว  ชมธรรมชาติเย็นฉ่ำริมฝั่งโขง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง  จังหวัดหนองคาย

มอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ระดับประถมศึกษา

By |2019-01-10T14:04:44+07:00ธันวาคม 13th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลา โดยนายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมคณะฯ  มอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ระดับประถมศึกษา   ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

การแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 34

By |2019-01-10T14:08:36+07:00ธันวาคม 11th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 34  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน อสป. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้ง ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สำหรับ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ปิดตาตีปี๊บ    ตีกอล์ฟมะเขือยาว และการแข่งขันกีฬาสากล อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top