เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และมอบนโยบาย

By |2019-02-20T10:45:33+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานการประชุมพนักงานทร. สงขลา  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์   รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  และมอบนโยบาย  โดยมีหัวหน้าสำนักงานและพนักงานทร. สงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลา

By |2019-02-20T10:39:46+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมประมงสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมโรงคุลมเล็กของท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ซึ่งได้รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลาด้วยกัน 3 ข้อหลักๆ คือ 1. การต่อเติมโรงคลุมเล็กให้ได้มาตรฐาน  2. ให้ทำประชามติ ก่อนทีจะมีการเข้าไปปรับปรุงโรงคลุมเล็ก  3. อยากให้มีสมาชิกของสมาคมประมงสงขลา ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประชุมแต่ละครั้ง และอยากเห็นถึงแปลนแบบสร้างโรงคลุมเล็กด้วย  นอกจากนี้ ยังพูดถึงโรงคลุมใหญ่  อยากให้มีขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ เพราะการกั้นไม่ให้นำรถเข้าไป ทำให้เสียเวลาในการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือไปที่รถ

ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 )

By |2020-04-20T14:43:48+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมกับ กรมประมง และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 ) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา   เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับของสหภาพยุโรป  โดยทีมงานได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC) เวอร์ชั่น [...]

การประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562

By |2019-02-20T10:17:30+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.30  น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562  พร้อมด้วย  พ.จ.ต.เทวัญ  ธนมาลารัตน์  รอง ผอ. ด้านบริหาร  นายศุภชัย  ดาวัลย์  รอง ผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์   รอง ผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง  เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  เรื่อง  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2561  ของคณะกรรมการตรวจสอบ  การดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร  “ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน”  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี  2562  การพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ  ร่วมกับ ปตท. จำกัด  (มหาชน)  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ  การดำเนินงานด้านส่งเสริมการประมง  ด้านบริหารโครงการพิเศษ  ด้านวิจัยและพัฒนา  ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ของฝ่าย [...]

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

By |2019-02-06T15:43:16+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอุกฤษณ์  มนูจันทรัถกรรมการองค์การสะพานปลา  และนายวสันต์ชัย  ใจน้อย  ปฎิบัติการแทนหัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

By |2019-02-06T15:36:33+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน    พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้าน และพนักงานในส่วนกลางและส่วนภมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้  ทำความเข้าใจปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับสังคม   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงาน ป.ป.ช.   ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพราะเมื่อเราสามารถทำให้สังคมของเราเป็นสังคมคุณธรรมได้แล้ว  สังคมก็จะเป็นสังคมที่ดีงามอันจะส่งผลให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานต่อไป [...]

วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

By |2019-02-06T15:33:42+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 15.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเฝ้าฯ รับเสด็จ สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช     โดยหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา      ตามรอยพ่อ นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร นิทรรศการของ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 หน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ และนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน [...]

หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

By |2019-02-06T15:25:02+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 31 มกราคม 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันุรักษ์ รผอ. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายร่มไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท IBM ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่  เข้าพบนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีแนวคิดในการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ (สมาร์ทคูลลิ่ง) โครงการนำร่อง (Pilot Project) ขนาด 300 – 1000 ตัน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา) ที่ปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีห้องเย็นขนาดใหญ่สำหรับเก็บผลผลิต ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของผลผลิต ในการนี้ ผลของการหารือเบื้องต้นปรากฎ คือ 1. มอบหมายผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำร่าง MOU และรายละเอียดกระบวนการทำงานของแผนการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ 2. [...]

อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future

By |2019-02-06T15:18:35+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 30 มกราคม  2562  พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยอดยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”  โดยมีพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top