จ้างเหมาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานองค์การสะพานปลา

By |2020-09-22T16:10:27+07:00ตุลาคม 10th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานองค์การสะพานปลา

จ้างเหมาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานองค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T11:53:17+07:00ตุลาคม 10th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงานองค์การสะพานปลา

จ้างเหมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T11:51:48+07:00ตุลาคม 1st, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top