จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัมนาและส่งเสริมกิจการประมง

By |2020-09-22T16:15:08+07:00พฤศจิกายน 8th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัมนาและส่งเสริมกิจการประมง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัมนาและส่งเสริมกิจการประมง

By |2020-09-24T11:56:24+07:00พฤศจิกายน 8th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัมนาและส่งเสริมกิจการประมง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการประมง

By |2020-09-22T16:13:16+07:00พฤศจิกายน 1st, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการประมง

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการประมง

By |2020-09-24T11:54:50+07:00พฤศจิกายน 1st, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการประมง

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top