จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพัสดุขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-22T16:19:05+07:00ธันวาคม 25th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพัสดุขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพัสดุขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T13:19:57+07:00ธันวาคม 25th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพัสดุขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่ำสำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

By |2020-09-22T16:17:23+07:00ธันวาคม 18th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่ำสำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่ำสำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

By |2020-09-24T13:20:45+07:00ธันวาคม 18th, 2562|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่ำสำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top