จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่สำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

By |2020-09-22T13:50:11+07:00มกราคม 31st, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ที่สำนักงานองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

จ้างเหมาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-22T15:58:39+07:00มกราคม 28th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-22T16:05:44+07:00มกราคม 27th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-22T16:01:31+07:00มกราคม 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การสะพานปลา

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหน่วยงานองค์การสะพานปลา

By |2020-09-22T16:00:09+07:00มกราคม 25th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหน่วยงานองค์การสะพานปลา

จ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

By |2020-09-22T15:28:41+07:00มกราคม 24th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาทำความสะอาดที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

จ้างเหมาดูแลระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-22T15:50:09+07:00มกราคม 23rd, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาดูแลระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top