จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสตูล

By |2020-09-25T14:19:34+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสตูล

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-25T14:14:08+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

By |2020-09-25T14:05:42+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาทำความสะอาดล้างท่าบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-24T13:38:49+07:00กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-24T09:34:10+07:00กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาบริการช่วยสนับสนุนงานสถานที่บริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-24T13:37:32+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

By |2020-09-24T09:31:24+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวนทั่วไป|

จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top