ดร. มณเฑียร อินทร์น้อย

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงาม

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์

รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายศุภชัย ดาวัลย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

นายวุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธุ์
นายวุฒิพงษ์ ศักดิ์สิทธุ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
นางสมรัก บุษปธำรง
นางสมรัก บุษปธำรงผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
พ.ต.อ. บารมี อำไพพิศ
พ.ต.อ. บารมี อำไพพิศผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาษตร์การพัฒนา

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือ

นายโสภณ ประภานุกิต
นายโสภณ ประภานุกิตผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1
นายอนันต์ ฤทธฺ์รุตม์
นายอนันต์ ฤทธฺ์รุตม์ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

นายดิเรก คุโณปการวงศ์
นายดิเรก คุโณปการวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารตลาด
นายพีรวัฒนก์ ประดับวงษ์ยินดี
นายพีรวัฒนก์ ประดับวงษ์ยินดีผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ตรวจสอบภายใน

นายวงส์พิทวัศ โชคชัยวิชิตกุล
นายวงส์พิทวัศ โชคชัยวิชิตกุลผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร