กิจกรรมชาวอสป.เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 พลเรือเอกเริงฤทธ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะได้เดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหินโดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ประเด็นการประชุมที่สำคัญได้แก่การดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหินที่ยังมีประเด็นปัญหาการร้องเรียนจากผู้ประกอบการแปรรูปปลาหมึกซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ รวมถึงประเด็นการอนุญาติให้ก่อสร้างตามโครงการจากธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ การพิจารณาต่อสัญญาเช่าระยะยาวที่ดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ์  การจัดทำโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปราณบุรีเทิดพระเกียรติ    ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ของท่าเทียบเรือประมงในปัจจุบัน คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาท่าเทียบเรือประมงที่จัดตั้งขึ้นเป็นนโยบายของประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลาที่มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการงานและแผนยุทธศาสตร์ระหว่างท่าเทียบเรือประมงกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือประมงแต่ละแห่ง

1

2

3

4

5

6