Home Blog Style 12019-01-03T15:39:40+07:00

Avada includes a blog shortcode you can use anywhere on the site!

This blog shortcode was submitted by Markus, one of our Avada users and now on our developing team! It just goes to show what an awesome community we have, everyone is willing to help & share ideas. Dont wait, be a part of the Avada community today!

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

By |ตุลาคม 9th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10 /2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร

By |ตุลาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|

วันที่ 8 ตุลาคม 2563:นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร นำร่องที่โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมแนะนำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 4 ปี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน และส่งเสริมการปลูกแหนแดง เนื่องจากราคาดี ให้ผลผลิตเร็ว รวมถึงโครงการโคขุนกู้วิกฤตด้วย โดยนายประภัตร กล่าวว่า “เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องจดวิสาหกิจชุมชน 7 คนขึ้นไป และเลือกอาชีพที่สนใจ รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น จิ้งหรีด มีการส่งออกมากถึงปีละกว่า 1,000 [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม”แนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

By |ตุลาคม 7th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม”แนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้แนวทางการแก้ปัญหา และมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ ที่ จ.ขอนแก่น และ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ร่วมกับคณะทำงาน และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [...]

องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”

By |ตุลาคม 7th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย  ในการนี้  ดร. จุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษา ได้ให้การบรรยายพิเศษ   โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากกรมประมง ให้นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  และ นางกิ่งเดือน สมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป จากกรมประมง [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top