การเปิดเผยข้อมูลองค์การสะพานปลา

ITA องค์การสะพานปลา การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล

การบริหาร

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต