ITA องค์การสะพานปลา การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTA)

ข้อมูลองค์การสะพานปลา

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

คลิก

รายงานประจำปี

คลิก

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล

การบริหาร

การบริหารงาน

การบริหารงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการ

มาตรการ