การเปิดเผยข้อมูลองค์การสะพานปลา

ITA องค์การสะพานปลา การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

คลิก

รายงานประจำปี

คลิก

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล

การบริหาร

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการกำกับติมตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต