พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ. 2496
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ….
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
The act organizing the activities of the fish market B.E. 2496
กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
ข้อกำหนด
ข้อกำหนด ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลาสมุทรปราการ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา จังหวัดสมุทราปราการเข้าประกอบกิจการที่สะพานปลาสมุทรปราการ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยอัตราค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำน้ำเค็ม)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดวิธีการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นซึ่งสินค้าสัตว์น้ำกำหนดหน่วยของน้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำการทำบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยในสะพานปลา
ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยระเบียบและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการแพปลา ในสะพานปลาต้องปฏิบัติ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ยกเลิกข้อกำหนด ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2498) ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลา ประเภทสินค้าสัตว์น้ำดองเค็มหรือแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำเค็ม) และยกเลิกข้อกำหนดฉบับที่ 10
ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการแพปลาในจังหวัดสุมทรสาครเข้าไปประกอบกิจการที่สะพานปลาสมุทราสาคร
ข้อกำหนดฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการจอดเรือและการจราจรในสะพานปลากรุงเทพ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำจืด)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยอัตราค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตวน้ำสด(สัตว์น้ำเค็ม)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำจืด)
ข้อกำหนด (พ.ศ. 2496) ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำน้ำเค็ม)
ข้อบังคับ
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2561
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน
ข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ระดับ ตำแหน่ง เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานองค์การสะพานปลา
ระเบียบ
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน พ.ศ. 2561
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 4)
ระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานองค์การสะพานปลา