How Often to Text a Girl Your Dating?

By |2022-03-07T22:07:43+07:00กันยายน 6th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

There are several factors to consider the moment deciding how often to text a female you're going out with. First of all, you should be thoughtful of her time. As you may have a habit of sending her a message every day, that doesn't mean you ought too ostentatious. Rather, try to take into account the [...]

The easiest way to Date Via the internet

By |2022-03-07T21:52:50+07:00กันยายน 6th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

While there are numerous reasons to time frame online, these websites are not intended for love. Instead, they're perfect for meeting new comers and developing new public circles. The best way to meet persons and create significant relationships is to be yourself. Steer clear of copy-pasting messages right from a seeing website, and be mindful with [...]

What is the Best Online Dating Site?

By |2022-03-08T04:44:08+07:00กันยายน 4th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

OkCupid is a fantastic free-to-use dating site. It is available both to be a desktop variety and an app. The matching system uses a huge selection of data points to couple users plan others diagnosed with similar pursuits. This https://www.theknot.com/marketplace/good-time-tours-austin-tx-870827 site is incredibly inclusive, specifically for queer women and the LGBTQ community. The site is also [...]

Signs of a Good Woman to Marry

By |2022-03-10T01:37:51+07:00สิงหาคม 20th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

There are many different https://review.fuelcarddesigns.com/?paged=1773 signs of a good woman to marry, and the first sign is the moment she causes you to happy. If she sees you as disappointed, she will try to cheer you up. She is reliable and dependable. She'll be normally the one to take care of the needs you have and [...]

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

By |2020-10-12T15:01:57+07:00ตุลาคม 9th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10 /2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร

By |2020-10-12T14:55:01+07:00ตุลาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|

วันที่ 8 ตุลาคม 2563:นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร นำร่องที่โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมแนะนำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 4 ปี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน และส่งเสริมการปลูกแหนแดง เนื่องจากราคาดี ให้ผลผลิตเร็ว รวมถึงโครงการโคขุนกู้วิกฤตด้วย โดยนายประภัตร กล่าวว่า “เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องจดวิสาหกิจชุมชน 7 คนขึ้นไป และเลือกอาชีพที่สนใจ รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น จิ้งหรีด มีการส่งออกมากถึงปีละกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนอาหาร โดยการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำให้เกษตรกร ใช้อาหารผสมสำเร็จรูปตามอัตราส่วน TMR โดยใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่ ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ทั่วประเทศ ได้เร่งคิดสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีต้นทุนไม่เกิน 4 บาทต่อกิโลกรัม” [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top