ข่าวทั้งหมด2020-09-22T10:14:48+07:00

องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ท่าเทียบเรือประมงต้นแบบ (Smart Port)

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ท่าเทียบเรือประมงต้นแบบ (Smart Port) องค์กรมีการพัฒนา ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยในท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงรายอื่นๆ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

วันที่ 20 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และสำรวจตลาดการซื้อขายสัตว์น้ำ พร้อมด้วยดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยม ดูนโยบายท่าเทียบเรือประมงปัตตานีด้วย โดยมีนายทวีศักดิ์ สักกุณา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และพนักงานให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับด้วย

ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา

วันที่ 19 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา องค์การสะพานปลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติร่วมการตรวจเยี่ยม ดูนโยบายท่าเทียบเรือประมงสงขลาด้วย โดยมีนางสาวจุติพร ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงานให้การต้อนรับ

การสัมมนา เรื่อง การหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลา

วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วม สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2562 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆ และหารือถึงแนวทางการกำหนดเขตพื้นที่ของแต่ละท่าเทียบเรือประมง โดยอ้างอิงตามแบบ ( Master Plan ) และอัตราค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ ( Master Plan ) ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ [...]

ประชุมอนุกรรมการด้าน CG/CSR

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรและฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษปี 2563 อาทิ ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาไตรมาสที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 11 /2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 11 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร

Go to Top