ข่าวทั้งหมด2020-09-22T10:14:48+07:00

องค์การสะพานปลาร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ท่าเทียบเรือประมงต้นแบบ (Smart Port)

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ท่าเทียบเรือประมงต้นแบบ (Smart Port) องค์กรมีการพัฒนา ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยในท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงรายอื่นๆ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จัด”โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา” วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ ล้างทำความสะอาดบริเวณ ทร.สงขลา ปลูกต้นไม้ ดูแลฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว โดย ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายวินัย ตกวุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ทีมอสม.เทศบาลนครสงขลา ทีมงานเก็บกวาดขยะเทศบาลนครสงขลา นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนครสงขลา 1 และนักเรียนในศูนย์เรียนสวัสดิภาพและธรรมมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เข้าร่วมในโครงการ ประมาณ 130 คน ทั้งนี้ได้มอบภาพปลาแก่คณะครูและนักเรียน เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) จังหวัดสงขลา [...]

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย โดยวิทยากรพิเศษ อาทิ เรื่อง “พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับเพิ่มเติม , เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ , มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และการปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) จังหวัดสงขลา [...]

การอบรมอาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมอาชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟอย่างถูกวิธี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรว่าด้วยความปลอดภัยฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย ในที่ทำงาน ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา [...]

By |กันยายน 10th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2563 โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษปี 2563 และพิจารณาผลการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา อาทิ เรื่องร่างกฎบัตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา เรื่องร่างกฎบัตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 9/ 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 9/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อพิจารณา เรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ปี 2563 อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการองค์การสะพานปลา การระบุปัจจัยเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2564 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร

Go to Top