การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง วันที่ 16 พ.ย.2560 โดย นายสาคร ชนะไพฑูรย์
แนวทาง การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ ปย.2) วันที่ 16 พ.ย.2560