คู่มือปฏิบัติงาน องค์การสะพานปลา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานเลขานุการ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานเลขานุการ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานบริหารหนี้ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการจัดทำหนังสือบอกเลิกสัญญา (ดาวน์โหลด)

คู่มือการดำเนินการฟ้องคดีทางศาล (นิติกรดำเนินการ) ลูกหนี้สินเชื่อ(ดาวน์โหลด)

คู่มือการดำเนินการฟ้องคดีทางศาล (ลูกหนี้การค้า) พนักงานอัยการดำเนินการ (ดาวน์โหลด)

แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Disaster Recovery Plan – (IT-DRP) (ทบทวน พ.ศ. 2565) (ดาวน์โหลด)

คู่มือการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทบทวน พ.ศ. 2565) (ดาวน์โหลด)

คู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 (ICT Security Policy) (ทบทวน พ.ศ. 2565) (ดาวน์โหลด)

รายงานการออกแบบระบบการรับรองหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งาน Application FMO Weighing System (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2 (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการจองห้องประชุมออนไลน์ (imeeting) (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งานระบบติดตามงาน (JMS) (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Zoom) (ดาวน์โหลด)

คู่มือการตั้งค่าMailGoThai บน outlook (ดาวน์โหลด)

คู่มือการสำรองข้อมูลโปรแกรมwinspeed (ดาวน์โหลด)

คู่มือใช้งาน e-saraban (ดาวน์โหลด)

คู่มือระบบริหารสัญญาใช้บริการสถานที่ของ อสป.และ สป.ทร.(e-contract) (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการและปรับปรุงค่าคอนฟิกูเรชั่นองค์การสะพานปลา (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนการแจ้งซ่อม (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนการยืม-คืนอุปกรณ์ (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือในสำนักงาน (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบและสถานะเครื่องแม่ข่าย (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนการเข้า-ออกห้องเซิฟเวอร์ (ดาวน์โหลด)

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10 (ดาวน์โหลด)

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

คู่มือการดำเนินงานแผนกการเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการดำเนินงานการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา (ดาวน์โหลด)

คู่มือความปลอดภัย Safety Handbook (ดาวน์โหลด)

ทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา (ดาวน์โหลด)

คู่มือแนวทางปฏิบัตืการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การสะพานปลา (ดาวน์โหลด)

 

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในสัตว์น้ำด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารด้วย Test Kit (ดาวน์โหลด)

คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย  (ดาวน์โหลด)

LoanFishing_Service_66

(ยังไม่มีคู่มือ)

(ยังไม่มีคู่มือ)

(ยังไม่มีคู่มือ)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ ทร ชุมพร (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ ทร ชุมพร

คู่มือกำกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา (ดาวน์โหลด)คู่มือกำกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือปรมงสุราษฎร์ธานี (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือปรมงสุราษฎร์ธานี

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการทร หลังสวน (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการทร หลังสวน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

(ยังไม่มีคู่มือ)

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ภูเก็ต (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คู่มือการทดสอบคุณภาพสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือการทดสอบคุณภาพสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม ทร.ระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม ทร.ระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทร (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทร

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ระนอง

คู่มือปฏิบัติงานแผนกการเงินและบัญชี ทร.ระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานแผนกการเงินและบัญชี ทร.ระนอง

คู่มือระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้่อนกลับ(เรือธงไทย) (ดาวน์โหลด)

คู่มือระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้่อนกลับ(เรือธงไทย)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

Service  Guide: For rental property and land located in the area of Fish market and vessel landing  # 1 (ดาวน์โหลด)

Service  Guide: For rental property and land located in the area of Fish market and vessel landing # 2 (ดาวน์โหลด)

Quatation Form (ดาวน์โหลด)

Form for requesting the license for  Conducting Fish Market Businessesfor  Conducting Fish Market Businesses (ดาวน์โหลด)

Form for requesting the license  for participating in the fish commodity’s auctions at Fish Market for participating in the fish commodity’s auctions at Fish Market (ดาวน์โหลด)