การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564

Content Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

1. กรอบ/แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีบัญชี 2563 ของรัฐวิสาหกิจที่ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธภาพและ มีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) และการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Optimization Framework Setting) (คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนด)

2. แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี (Digital Roadmap) และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ประจำปีบัญชีปัจจุบัน ของรัฐวิสาหกิจ

3. รายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของรัฐวิสาหกิจ Business Architecture, Data/Information Architecture, Application Architecture, Technology/Infrastructure Architecture, Security Ar

4. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่สนองตอบความต้องการของการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กร

5. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการสร้างระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

6. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration) ของรัฐวิสาหกิจ

7. แผนงานที่เกี่ยวกับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกัน

8. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)

9. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการบริหารจัดการ ความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) ของรัฐวิสาหกิจ

10. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ของรัฐวิสาหกิจ

11. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISMS Audit) ของรัฐวิสาหกิจ

12. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร (Communications and Network Security Management) ของรัฐวิสาหกิจ

13. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ (IT Asset, Data and Information Security Management) ของรัฐวิสาหกิจ

14. มาตรการและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. เอกสาร Minimum baseline standard และข้อมูลการจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ ระบบและระบบงาน (system configuration version control)

16. แผน BCP ขององค์กร

17. แผน DRP ขององค์กร รวมทั้งผลการทดสอบตามแผน

18. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management) ของรัฐวิสาหกิจ

19. คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดในการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) ของรัฐวิสาหกิจ

1.1 กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)

1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี (Digital Roadmap)

1.3 แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)
2.1 การวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 
2.2 การบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธภาพ (Project Management)
 
2.3 การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management)
 
 

3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน (Enterprise Collaboration and Interoperability Design)

3.2 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกัน (Data and System Integration)

4.1 การดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management Implementation)

5.1 การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management)

5.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ขององค์กร

5.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISMS Audit)

6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)

6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management)

6.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management)

6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

7.1 การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management Implementation)

7.2 การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management)

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

1. นโยบายหลักด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ รส. ของปีที่ประเมิน และรายละเอียดบทบาทและการกระทำ (Action) ของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

2. รายละเอียดองค์ประกอบและการกระทำ (Action) ของคณะกรรมการ/คณะทำงาน ด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม ในระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับฝ่าย และระดับอื่นๆ (ถ้ามี) ของปีที่ประเมิน

3. แผนแม่บทหรือ รายละเอียดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดการนวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลกรภายในองค์กร ระยะยาว (ฉบับล่าสุด) และรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่ประเมิน ที่ถ่ายทอดจากแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ดังกล่าว

4. รายละเอียดผลการดำเนินงานหรือผลสำเร็จ ตามแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่ประเมิน ตามข้อ 3.

5. รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ 5 ปีย้อนหลัง (ของปีที่ประเมิน) ตาม KPIs ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม (เช่น ตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินงานตามแผนนวัตกรรมขององค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จการสร้างระบบการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จการนำองค์ความรู้มาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริง ตัวชี้วัดรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์บริการใหม่ของ รส. ตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร เป็นต้น) โดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ รส. กำหนดไว้ในแต่ละปี หรือ เทียบกับค่ากลาง/ค่ามาตรฐาน ของคู่แข่ง/คู่เทียบ/อุตสาหกรรม (ถ้ามี)

1.1 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรม

1.2 บทบาทของคณะกรรมการและคณะทำงานในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรม

1.3 การกำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม

2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

3.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

5.1 การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม

5.2 การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม

6.1 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม

6.2 กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม

6.3 กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

6.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน

6.5 กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่

7.1 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม

Your Content Goes Here